Zola Nombona is Pregnant with her First Child!

zola

Congratulations to local actress and television personality Zola Nombona. Today, the 27-year-old beauty took to her social media to announce that she’s pregnant with her first child and what better day than on Valentine’s Day to announce one’s pregnancy?

Celebrates such as ThickLeeyonce, Omuhle Gela, Unathi and Thembi Seete sent Zola warm messages of congratulations.

View this post on Instagram

Nalo uthando luchuma. Mhlaba wam uguquke wadala. Singqi sakho esivakala unyawo lwakho lungeka chiki phantsi. Suku lwakho lokufika kuyo zisa inyikima neendudumo kuba iNkosi ayifiki kungavakali. Lizwi lakho liyakufana nhe culo ekudala ndilinqwenela, kube kungekho mculi emhlabeni ongaliqamba. Mehlo akho ayokususa iinkungu ekudala zivale awam. Ncumo lwakho luyosula zonke iinyembezi zezihlwele. Isandla sakho siyokund’omeleza unaphakade. Undithwese amandla ebendingazi ukuba ndingakwazi ukuwamela. Mzimba wam uwuguqule kwabetha iintliziyo ezimbini ngaxesha nye. Fika themba lam. Ndiyazi uThixo nhe Zinyanya bakuphathise uThando, Ulonwabo, uLwazi olunzulu, ukukhanya, amathamsanqa kunye namaCebo amahle. Isizwe siyotsho sime kakuhle ♥️ Ayakuthanda uMama #Valentines2020♥️

A post shared by Zola (@znombona) on

Advertisement

Zola is currently on SHOWMAX’s latest season of Lockdown with a star-studded cast.

ICYMI: Zola Nombona To Star In SA’s First Social Media Drama!

Advertisement